Splošni pogoji poslovanja

Pogoji oglaševanja:

1. Rok za oddajo pripravljenega oglasa je najmanj dva delovna dneva pred objavo. Oglas pošljite na naslov: marketing@gohome.si (datoteka naj ne bo v zip formatu).

2. Vsak oglas sme predstavljati le enega oglaševalca, velja za vse oglasne pozicije razen za rezultate iskalnih nizov; v nasprotnem primeru se zaračuna v večkratniku osnovnega zneska.

3. Za vsebino objavljenega oglasa je odgovoren naročnik.

4. Cene veljajo na dan (vse oglasne pozicije) in ne vključujejo 20-odstotnega DDV.

5. Rezervacijo oglasnega prostora je možno preklicati najmanj 5 dni pred pričetkom naročene akcije v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je izvajalec upravičen do odškodnine v višini 30 % cene predvidene objave.

6. Z agencijami in neposrednimi naročniki, ki letno načrtujejo večji obseg oglaševanja na gohome.si sklepamo letne pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki prinašajo količinske popuste.

7. Vsem oglaševalcem, s katerimi bomo sklenili letno zavezo, bomo priznali pogodbeni popust.

8. Ob hkratnem naročilu več enakih oglasov s točno določenimi datumi objav oglaševalcem priznavamo paketne popuste.

9. Količinski in paketni popust se izključujeta.

10. GoHome d.o.o. si pridružuje pravico, da oglasa ne objavi.

11. Rok plačila oglaševanja je 8 dni po izdaji računa, ki se izda po zaključku oglaševalske akcije.

12. V primeru neplačevanja obveznosti s strani naročnika, si izvajalec pridržuje pravico po prekinitvi izvajanja storitve ter pravico do zaračunavanja zamudnih obresti za vse neplačane obveznosti po zakonsko določeni obrestni meri.

13. Naročila za oglaševanje pošljite na e-mail naslov: marketing@gohome.si

14. Pogoji, ki jih ne urejajo ti pogoji, urejajo Splošni pogoji oglaševanja na www.gohome.si.

Splošni pogoji:

  A) Cene oglasnega prostora so določene v veljavnih cenikih. Cene formatov oglasov, ki niso določene v veljavnih cenikih, se popredhodnem dogovoru določijo s ponudbo iskalnika gohome.si. Na tako izračunano ceno se prištejejo dodatki in od nje odštejejo dogovorjeni popusti.

  B) Rezervacije in naročila Rezervacije oglasnega prostora in naročila mora naročnik oddati v pisni obliki. Zadnji rok za naročilo oglasa (z natančnimi Pozicijami oglasa) je tri (3) delovne dni pred objavo. Naročilo/rezervacijo je mogoče preklicati dva (2) delovna dneva pred objavo, ravno tako v pisni obliki. Za vsak poznejši preklic je lastnik iskalnika nepremičnin GoHome.si podjetje GoHome d.o.o. iz Ljubljane, upravičeno do odškodnine v vrednosti 30 odstotkov cene predvidene objave.

  C) Roki za oddajo gradiva Zadnji rok za oddajo dokončno pripravljenega gradiva za objavo v elektronski obliki je najmanj dva (2) delovna dneva pred. objavo. Zadnji rok za oddajo nepripravljenega gradiva za objavo je najmanj tri (3) delovne dni pred izidom.

  D) Reklamacije Izvajalec sprejema reklamacije izključno v pisni obliki. Reklamacijski rok je največ osem dni po objavi. Naročnik mora upoštevati pripravo oglasov na gohome.si. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali po telefonu sporočenih popravkov, je odgovoren naročnik. Reklamacija pri ponavljajočih se oglasih velja le, če naročnik pravočasno opozori na napako ali da reklamacijo že po prvi objavi. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po navedenih rokih za oddajo (točka C Splošnih pogojev), reklamacije ne upoštevamo. Prav tako ne upoštevamo reklamacije, če je bilo gradivo za objavo oddano preko elektronskega medija brez kontrolnega odtisa. Izvajalec je dolžan na naročnikovo reklamacijo odgovoriti najkasneje v roku osmih dni po prejeti reklamaciji v pisni obliki.

  E) Oglaševalske agencije in medijski zakupniki Agencije in zakupniki so upravičeni do polne provizije le, če je gradivo: 1. dokončno izdelano, 2. pravočasno oddano, 3. pripravljeno v elektronski obliki. Za vsak neizpolnjen pogoj, naveden v tej točki, izvajalec agenciji zniža provizijo za dve odstotni točki.

  F) Vsebina Tržna sporočila morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo ter ustrezno označena kot oglas ali promocijsko sporočilo. Kadar tržno sporočilo ni ustrezno označeno, si izvajalec pridržuje pravico, da oglas ustrezno označi kot zahteva kodeks oglaševanja in veljavna zakonodaja. Za vsebino objave je odgovoren naročnik (resničnost navedb, uporaba avtorskih del, sklicevanje na osebe ali ustanove in podobno). Izvajalec si pridržuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniškimi načeli časnika oziroma jim ne ustrezajo, ne objavi. Če bi imel izvajalec stroške, povezane z vsebino objave, skladno s tem členom (tožbe, pritožbe in podobno), mu jih je naročnik zavezan v celoti povrniti. Vsi oglasi v tujem jeziku morajo biti oddani in objavljeni tudi v slovenskem jeziku. Stroške prevoda plača naročnik.